Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arr. Rb. Zwolle onder nummer 64/2001 d.d. 26 november 2001.
  2. Het verschuldigde honorarium dient na de behandeling direct betaald te worden, bij voorkeur per pintransactie.
  3. Bij uitzondering en na nadrukkelijk overleg kan worden overgegaan het voldoen van het honorarium achter af via het ontvangen van een nota.
  4. Bij het ontvangen van een nota achteraf geld dat de declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan  op ABN-Amro rekeningnummer 059.02.01.239 (IBAN: NL75ABNA0590201239) ter attentie van Maatschap Vis Manuele Therapie
  5. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na de factuurdatum.
  6. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de manueel therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
  7. De manueel therapeut is gerechtigd voor het verzenden van herinneringen of aanmaningen telkenmale administratiekosten in rekening te brengen. Te weten: Voor elke herinneringsnota zullen cumulatief administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor de eerste herinnering € 2,50, de tweede € 5,-, de derde € 10,-, etc.
  8. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de manueel therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel anderen daarmee te belasten zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
  9. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide bedragen (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.
  10. Vragen over de in rekening gebrachte tarieven dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot de manueel therapeut te richten, zonder dat dit de betalingsverplichtingen van de patiënt opschort.